Documents notarials (models)

Enllaços de descàrrega

Original Descarrega
Autor: Joan Bernà i Xirgo, Antònia Forrellad i Bracons (http://www.plataforma-llengua.cat/serveis/index.php?s=227)
Traducció: Plataforma per la Llengua (http://www.plataforma-llengua.cat/)
Valoració: 7.48 → 
   
Descàrregues: 2425
Conjunt de documents notarials bàsics en català, la llista dels quals es posa a continuació, i que podreu trobar anant a la web de la Plataforma, enllaçada a dalt.

També podeu visitar Aula de Dret per trobar aquests i altres documents i serveis.

 • Actes:
  • ACTA DE PROTEST DE LLETRA DE CANVI
  • ACTA DE MANIFESTACIONS I PRESÈNCIA
  • ACTA DE REMISSIÓ DE DOCUMENT PER CORREU

 • Poders:
  • PODER GENERAL
  • PODER PER A OPERACIONS BANCÀRIES DE SOCIETAT ANÒNIMA
  • REVOCACIÓ DE PODER
  • PODER MERCANTIL PER A OPERACIONS BANCÀRIES I GESTIONS COMERCIALS D'UNA SOCIETAT LIMITADA
  • PODER PER A CONSTITUIR UNA SOCIETAT LIMITADA

 • Testaments:
  • TESTAMENT AMB CLÀUSULA DE LLEGÍTIMA A FAVOR DELS FILLS I DE QUI ACREDITI TENIR-HI DRET, I CONSTITUCIÓ D'HEREU A FAVOR DEL CÒNJUGE
  • TESTAMENT AMB LLEGAT DE DINERS I USDEFRUIT DE LA RESTA DE BÉNS A FAVOR DEL CÒNJUGE, I CLÀUSULA D'HEREUS A FAVOR DELS FILLS
  • TESTAMENT VITAL

 • Obres noves:
  • DECLARACIÓ D'OBRA NOVA AMB SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ D'EXCÉS DE CABUDA DEL TERRENY
   DECLARACIÓ D'OBRA NOVA D'UN EDIFICI ANTIC

 • Compravendes:
  • COMPRAVENDA DE PARTICIPACIONS SOCIALS DE SOCIETAT LIMITADA
  • COMPRAVENDA DE PIS EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL
  • ACTA D'EXTINCIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA
  • COMPRAVENDA, RENÚNCIA ULTRADIMIDIUM

 • Societats limitades:
  • CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA
  • CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA LABORAL
  • ESTATUTS DE SOCIETAT LIMITADA
  • CERTIFICAT D'ACORD DE CANVI D'OBJECTE SOCIAL D'UNA SOCIETAT LIMITADA
  • SOCIETAT LIMITADA, DECLARACIÓ D'UNIPERSONALITAT SOBREVINGUDA
  • ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORD SOCIAL DE NOMENAMENT D'ADMINISTRADOR ÚNIC DE SOCIETAT LIMITADA, AMB INCLUSIÓ DEL CERTIFICAT DE LA JUNTA

 • Herències:
  • ACTA DE NOTORIETAT DE DECLARACIÓ D'HEREUS ABINTESTAT
  • HERÈNCIA AMB ADJUDICACIÓ DE FINCA INDIVISIBLE

 • Testimonis:
  • TESTIMONI PER EXHIBICIÓ DE FOTOCÒPIES DE DIVERSOS FULLS
  • TESTIMONI PER EXHIBICIÓ DE FOTOCÒPIA
  • TESTIMONI DE LEGITIMACIÓ DE SIGNATURA

 • Préstecs i deutes personals:
  • RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CREDITORS SOLIDARIS I DEUTORS PARCIARIS

 • Capítols matrimonials:
  • CAPÍTOLS MATRIMONIALS I HERETAMENT PUR

 • Dissolucions de comunitats:
  • DISSOLUCIÓ DE COMUNITAT AMB ADJUDICACIÓ ÍNTEGRA A UNA COPROPIETÀRIA

Gràcies per ajudar-nos a millorar el web i a mantenir-ne un bon nivell de qualitat. Si us plau, omple el formulari de sota per tal que puguem esmenar ràpidament el problema.

Correu electrònic
Tipus d'error
Descripció de l'error

Respon la següent pregunta per comprovar que no ets una màquina:

Escriu la paraula "cel" a l'inrevés

Resposta
Rescat.net v2.0 - 2004/08 - Pàgina generada en 0.011 s
Sobre Rescat.net
Llicència de Creative Commons